delatnosti novi sad gas

Gasni aparati

Postavljanje gasnih aparata

 

Gasni aparati se ne smeju koristiti za namene za koje nisu proizvedeni.
Gasni aparati moraju imati dokaz o kvalitetu.
Ako se na izmenjivače toplote (kotlovi za grejanje) ugrađuju gasni plamenici drugih proizvođača, moraju se ispitati zajedno sa izmenjivačem toplote. U gasni aparat ne ugrađuju se delovi plamenika bez oznake proizvođača, kao ni "štediše" gasa i slični uređaji.
Gasni aparati se postavljaju prema uputstvu za postavljanje koje daje proizvođač aparata.

Na šta treba paziti kod korišćenja gasnih aparata?

  • Za svako sagorevanje je potreban vazduh, pa je tako potreban i gasnim aparatima. Stoga su potrebni otvori za vazduh za sagorevanje na vratima ili zidovima prostorije gde je aparat smešten, kako bi se obezbedilo nužno dopunjavanje svežeg vazduha. Noviji gasni aparati uzimaju potreban vazduh za sagorevanje direktno spolja i isto tako izbacuju sagorele gasove pomoću tkz. sistema vazduh/sagoreli gasovi.
  • Kupujte samo one gasne aparate koje je odobrila domaća akreditovana organizacija. Neka vaš aparat ispita i pravilno podesi ovlašćeni stručnjak – ovlašćeni serviser. Pravilno i redovno održavanje garantuje besprekorno i pouzdano korišćenje gasnog aparata.
  • RADOVE NA GASNOM APARATU I GASNOJ INSTALACIJI POVERAVAJTE UVEK SAMO STRUČNIM I OVLAŠĆENIM LICIMA.


Posebni uslovi


Gasni aparati vrste A (štednjaci, rešoi i sl)
Postavljanje gasnih aparata vste A (aparati bez odvoda produkata sagorevanja dimovodnim uređajem) može da se vrši ako se produkti sagorevanja odvode van prostorije sigurnom izmenom vazduha.
Kućni gasni aparati za kuvanje postavljaju se u prostorije koje imaju najmanje jedan spoljni prozor ili vrata koji se otvaraju.

Gasni aparati vrste B
(protočni zagrejači vode , gasne peći, akumulacioni zagrejači vode, kotlovi i sl)
Ovo su gasni aparati snage do 50 kW čija su ložišta zavisna od vazduha iz prostorije. Osnovni zahtev pri snabdevanju vazduhom za sagorevanje preko spoljnih zazora (fuga) je da prostorije za postavljanje aparata moraju imati najmanje jedna spoljna vrata ili prozor koji se otvaraju. Zapremina prostorije mora biti najmanje 4 m3 po 1 kW ukupne nazivne toplotne snage ložišta koja istovremeno rade.
Pri snabdevanju vazduhom za sagorevanje preko spoljnih otvora prostorija mora imati jedan spoljni otvor svetlog preseka od najmanje 150 cm2, ili dva otvora svetlog preseka od najmanje po 75 cm2.

Odvod produkata sagorevanja za gasne aparate vrste B

Na poseban dimnjak priključuje se:

  • gasno ložište sa ventilatorskim plamenikom
  • gasno ložište sa atmosferskim plamenikom i nazivnom toplotnom snagom većom od 30 kW
  • gasno ložište sa atmosferskim plamenikom i nazivnom toplotnom snagom do 30 kW, ako je postavljen u prostoriju koja ima stalno otvoren dovodni otvor za vazduh za sagorevanje
  • gasno ložište u zgradama višim od pet spratova

Priključenje na zajednički dimnjak
Na zajednički dimnjak mogu se priključiti samo ložišta sa atmosferskim plamenikom nazivne toplotne snage najviše do 30 kW, i to najviše tri ložišta na jedan dimnjak. Svako gasno ložište priključuje se dimovodnom cevi. Priključci ne mogu biti izvedni na istoj visini. Razmak najvišeg i najnižeg priključka ne može biti veći od 6,5 m.

Gasni aparati vrste C (fasadne peći, fasadni protočni zagrejači vode)
Aparati vrste C (ložište nezavisno od vazduha iz prostorije) postavljaju se nezavisno od zapremine i provetravanja prostorije.
Instalacija za dovod vazduha za sagorevanje i odvod produkata sagorevanja kao i uređaja za zaštitu od vetra i mehaničku zaštitu ispusta (ulaznog otvora za vazduh i izlaznog otvora za produkte sagorevanja) na prohodnim površinama sastavni su delovi aparata. Upotrebljavaju se samo originalni delovi koji se ugrađuju po tehničkom uputstvu proizvođača.

Odvod produkata sagorevanja za gasne aparate vrste C
Ovi aparati mogu imati, osim dimovodnog ispusta izvedenog na fasadi, ispust izveden na krov, te mogu biti priključeni na dozračno-odzračni dimnjak (LAS-sistem). Las dimnjak je dozračno-odzračni dimnjak, odnosno uz odvod dimnih gasova ima kanale za dovod vazduha potrebnog za sagorevanje.