delatnosti novi sad gas

Porudžebnica za gas

Dostava porudžbenice prirodnog gasa

 

U cilju blagovremene izrade plana fizičkog obima distribucije prilikom ugovaranja nabavke prirodnog gasa sa isporučiocem JP“Srbijagas“, potrebno je da se dostave potrebe za prirodnim gasom za period od oktobra 2016 do decembra 2017. godine.

Dostavljena mesečna dinamika potreba za prirodnim gasom biće korišćena kod ugovaranja sa JP“Srbijagas“ za 2017. godinu, kako bi se obezbedile dovoljne količine gasa za potrebe svih potrošača koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu.

Molimo naše kupce da sa punom odgovornošću popune PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS i dostavite je na adresu DP “Novi Sad-Gas“, Teodora Mandića 21, 21000 Novi Sad ili na:
e-mail: biljana.nenadic@novisadgas.rs


U slučaju da isporučilac JP“Srbijagas“ bude zahtevao plaćanje penala za naručene, a nepreuzete količine gasa, DP “Novi Sad-Gas“ će pod istim uslovima izvršiti obračun svojim kupcima. Prijava se popunjava po principu: jedno merno mesto - jedna prijava.

Rok za dostavu porudžbenice je 01.11.2016.godine. Poštovanje datog roka je u interesu urednog snabdevanja prirodnim gasom u navedenom periodu.

Za sve informacije u vezi prijave potrošnje obratite se na telefone: 021/6413-135 i 6413-900 lok 153.

Preuzmite porudžbenicu u PDF-u:Porudžbenica za prirodni gas