korisnici novi sad gas

Обавештење

 

На основу члана 19. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије, број 48/2020, в.д. Директор Друштва, као законски заступник Друштва, доноси следећу

 

 

ОДЛУКУ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ БЛАГАЈНЕ ЗА НАПЛАТУ РАЧУНА ЗА ГАС ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (ПОМОЋНА БЛАГАЈНА)

 

Одлуком о радном времену помоћне благајне предузећа за уплате физичких лица ( у даљем тексту Благајна), утврђује се недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена помоћне благајне предузећа.

Под радним временом, у смислу ове Одлуке, подразумева се време у коме Благајна ради.

Благајна предузећа ради сваког радног дана од 7.00 до 16.00 часова, субота је нерадни дан.

Недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена утврђен овом Одлуком, биће истакнут на улазу у Благајну и сајту Нови Сад-Гас-а.

Образложење

Чланом 21. Правилника о благајничком пословању бр. 02-270 од 29.11.2019.године, одређено је радно време помоћне благајне радним данима од 07.00 до 17.00 часова и суботом од 07.00 до 13.00 часова.

Услед смањења броја запослених одређено је ново радно време Благајне, и донета је одлука као у изреци.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и важи до њеног опозива.

 

 У Новом Саду, дана 05.05.2021.године

 

ВД Директор

 Мр Милан Ђукић