korisnici novi sad gas

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA PRIGOVORA I ŽALBI

 

OBAVEŠTENJE


O NAČINU I MESTU PRIJEMA PRIGOVORA I ŽALBI, SHODNO ODREDBAMA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („Sl.glasnik RS“ br.18/2016 i 95/2018 – u daljem tekstu ZUP)


Kupci prirodnog gasa DP NOVI SAD – GAS, pravna i fizička lica, shodno članu 147 stava 1 Zakona o opštem upravnom postupku mogu izjaviti prigovor zbog neispunjavanja obaveza iz upravnog ugovora u vezi načina pružanja javnih usluga, a u vezi člana 32 ZUP-a, ukoliko ne može da se izjavi drugo pravno sredstvo u upravnom postupku.

Prigovor se izjavljuje u roku od 15 dana od dana kada se javna usluga ne pruža tako da obezbedi uredno i kvalitetno, pod jednakim uslovima, ostvarivanja prava i zadovoljenje potrebe korisnika.

Prigovor se izjavljuje rukovodiocu organa – direktoru DP NOVI SAD – GAS, koji odlučuje o prigovoru rešenju u roku od 30 dana od dana prijema prigovora, shodno članu 149 stav 1 ZUP-a.

Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi na adresi Teodora Mandića 21, Novi Sad, ili preko ulazne pošte na adresu Teodora Mandića 21, Novi Sad.

Direktor preduzeča DP NOVI SAD – GAS će odbaciti prigovor koji nije blagovremen ili koji nije dozvolljen, kao i prigovor koja je izjavilo neovlašćeno lice, shodno članu 149 stav 2 ZUP-a.

Shodno članu 149 stav 3 ZUP-a, direktor DP NOVI SAD – GAS donosi rešenje kojim se usvaja prigovor i kojim se nalaže preduzimanje zakonom određenim mera radi otklanjanja nedostataka u pružanju javne usluge – kvalitet isporuke prirodnog gasa, odnosno obračun cene prirodnog gasa.

Protiv rešenja direktora DP NOVI SAD – GAS nezadovoljna stranka, shodno članu 151 stav 1 ZUP-a, ima pravo da podnese žalbu Agenciji za energetiku. Žalba se podnosi u pisanoj formi preko ovog organa.

Shodno članu 153 ZUP-a žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana obaveštavanja stranke o donetom rešenju.

Stranka ima prava na žalbu shodno članu 153 stav 2 ZUP-a ukoliko rešenje nije izdato, ili nije izdato u zakonskom roku.

U Novom Sadu, dana 30.10.2019 godine

 

DP NOVI SAD – GAS,

Direktor

mr Milan Đukić

 

Preuzmite dokument