Јавни позив

12. Oct 2022.

„НОВИ САД – ГАС“ ДОО за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење

21000 Нови Сад, Теодора Мандића бр.21

Матични број: 08101132 ПИБ: 100235843

Оглашава јавни позив за

ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА

1.ПД „НОВИ САД – ГАС“, позива све заинтересоване понуђаче, да у складу са Одлуком Надзорног одбора број 02-1142 од 29.06.2022. године, поднесу своје понуде под условима из овог јавног позива за продају следећих 10 возила:

                              Tabela 12.10.2022

2.Разгледање возила и увид у пратећу документацију може се извршити у пословном кругу Друшва „Нови Сад – Гас“ ДОО, Теодора Мандића 21, Нови Сад за возила под редним бројем од 1 – 10, у периоду од 13.10.2022. до 18.10.2022. године у времену од 08:00 – 11:00 часова. Позивамо сва заинтересована правна лица да доставе своје понуде за куповину возила, лично или поштом, на писарницу Привредног друштва „Нови Сад – Гас“ ДОО Нови Сад, Теодора Мандића 21, Нови Сад, закључно са 24.10.2022. године до 10:00 часова. Понуде предати у запечаћеним коветрама са назнаком „Понуда за куповину путничких и теретних возила – НЕ ОТВАРАТИ“. Јавно отварање пристиглих понуда Комисија ће извршити дана 24.10.2022. године са почетком у 10:30 часова. Јавном отварању достављених понуда могу присуствовати представници заинтересованих понуђача само уз достављено писмено овлашћење.

3.Возила се продају у виђеном стању и биће прадата по највишој понуђеној цени. Привредно друштво „Нови Сад – Гас“ ДОО задржава право да не прода возила уколико понуде буду ниже од минимално одређене – процењене цене, за сва возила, која износи 882.892,57 рсд., увећана за припадајуће порезе ( П.Н.П.А.П/ПДВ ). Уколико буде понуђено више идентичних највиших понуда Комисија ће позвати исте понуђаче да се непосредном погодбом утврди најповољнија понуда. Понуђачи својом понудом обухватају искључиво откуп свих понуђених возила. Трошкови утовара и транспорта возила падају на терет купца. Возила се продају у виђеном стању по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и карактеристике возила.

4.Понуђач је обавезан да уз понуду достави извод о регистрацији привредног субјекта код Агенције за привредне регистре.

5.Понуђачи ће по највишој понуђеној цени и усвојеној понуди бити писмено обавештени у року од 3 дана од дана отварања понуда. Са изабраним понуђачем биће закључен Уговор у року од 10 дана од дана отварања понуда. Преузимање возила се врши у року од 3 дана од дана уплате целокупног износа купопродајне цене.

6.Сва додатна објашњења и информације о огласу, могу се добити преко броја телефона:

+38163443744 Стево Буљић

Обавештење

26. Sep 2023.

Поштовани потрошачи,

због насталог оштећења доводног челичног гасовода за насеЉено место Ченеј извришиће се обустава испоруке природног гаса у среду 27.09.2023. у 19 часова.

Радови на санацији оштећења гасовода ће се извршити у четвртак 28.09.2023. а нормализација испоруке природног гаса на Ченеју се очекује до 13 часова истог дана (четвртак 28.09.2023.).

Хвала на разумевању.

Нови Сад Гас д.о.о.

Обевештење

25. Sep 2023.

„Нови Сад - Гас" доо, Нови Сад, доставио је 15.09.2023. године Агенцији за енергетику Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање (допис заведен под бројем 01-2751 од 15.09.2023. године).

У захтеву су утврђене следеће цене природног гаса за крајње купце исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС" бр. 75/2014,105/2016,108/2016 исправка, 29/2017, 78/2022 и 57/2023) и то:

Услед промене планиране набавне цене природног гаса за јавно снабдевање по којој ЈП „Србијагас", Нови Сад снабдева јавне снабдеваче природним гасом као снабдевач одређен Решењем Владе, испуњен је услов за измену цене природног гаса за јавно снабдевање у скпаду са Методологијом, а која ће се примењивати од 01.11.2023.

                                                                                                                            ВД Директор Мр Милан Ђукић

Обавештење

18. Sep 2023.

Поштовани потрошачи,

Дошло је до хаварије на гасној мрежи у Петроварадину. Очекује се прекид снабдевања у периоду од 12:00 до 16:00 часова, након чега се очекује комплетна нормализација испоруке.

Нови Сад Гас д.о.о.

УПУТСТВО ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

15. Sep 2023.

ПОШТОВАНИ ПОТРОШАЧИ,

У НАСТАВКУ ВАМ ДОНОСИМО УПУТСТВО ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ.

УПУТСТВО ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

КАО И ЛИНК КА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА : https://mgsi.gov.rs/sites/default/files/uputstvo_0.pdf

НОВИ САД ГАС Д.О.О.

Обавештење

12. Jun 2023.

Поштовани потрошачи,

Дана 13.06.2023. у 22 часова извршиће се обустава испоруке природног гаса у насељу:

-Сремска Каменица и
-Поповица.

Планирана обустава испоруке ће трајати до 14.06.2023. до 14 часова када се планира пуштање гаса у дистрибутивну мрежу и успостављање редовног режима испоруке природног гаса.

(Разлог прекида испоруке је доградња дистрибутивне гасне мреже на том подручју)

Нови Сад Гас

Обавештење

22. May 2023.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да ће се у уторак дана 23.05.2023. год. изводити радови на санацији хаварије на челичном делу гасовода у Сремским Карловцима.

Очекивани завршетак радова до 16h.

Нови Сад Гас

Обавештење

05. May 2023.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да ће у четвртак дана 11.05.2023. године бити привремени прекид испоруке природног гаса у насељу Ченеј, због изградње брзе пруге, од стране Инфраструктуре железнице Србије.

Истог дана се очекује поновно прикључење и нормализација притиска до 16.00h, након повезивања и испитивања челичног гасовода.

Нови Сад Гас

Обавештење

29. Mar 2023.

„Нови Сад - Гас" доо, Нови Сад, доставио је 17.03.2023. године Агенцији за енергетику Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање (допис заведен под бројем 01-640 од 17.03.2023. године).

У захтеву су утврђене следеће цене природног гаса за крајње купце исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС" бр. 75/14,105/16,108/16 исправка, 29/17 и 78/22) и то:

Табела 29.03.2023

Услед промене планиране набавне цене природног гаса за јавно снабдевање по којој ЈП „Србијагас", Нови Сад снабдева јавне снабдеваче природним гасом као снабдевач одређен Решењем Владе, испуњен је услов за измену цене природног гаса за јавно снабдевање у скпаду са Методологијом, а која ће се примењивати од 01.05.2023.

ВД Директор, Мр Милан Ђукић

Обавештење

27. Mar 2023.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да је дошло до оштећења гасовода средњег притиска на градској мрежи низгасно од ГМРС Нови Сад (НС-34-1) који је у власништву ЈП СРБИЈАГАС-а

Због неопходних радова на санацији оштећења доћи ће до краткотрајног поремећаја испоруке природног гаса у уторак 28.03.2023. године, у периоду од 11:00 до 18:00 часова.

У наведеном периоду доћи ће до прекида испоруке природног гаса на :

1.МРС ШП Бистрица
2.МРС ШП Салајка
3.МРС ШП Детелинара
4.МРС ШП Индустријска зона НС Запад
5.МРС ШП Сајлово НС
6.МРС ШП Телеп

Након санирања оштећења ЈП Србијагас ће отпочети са нормалном испоруком природног гаса као и Нови Сад Гас као низводни дистрибутер гаса.

Нови Сад Гас

Обавештење

14. Mar 2023.

Поштовани,

на основу Одлуке о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса за Привредно друштво „Нови Сад-Гас“ за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д.о.о. Нови Сад, издата од стране Агенције за енергетику, број 462/2022-Д-02/4 од 22.09.2022. године, "Нови Сад-Гас" ДОО издаје:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о почетку примене вредности за изградњу типског прикључка на дистрибутивни гасни систем, од 15.04.2023. године.

Табела 14.03.2023

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

У условима светске кризе у нафтној и гасној индустрији која је почела у 2022. години, као и у јеку грејне сезоне доношења Одлуке о примени нове врдности за изградњу типског гасног прикључка на дистрибутивни гасни систем, "Нови Сад-Гас" ДОО, је одложио примену исте.

Примени Одлуке о висини трошкова прикључења типских прикључака на систем за дистрибуцију природнг гаса, заведено у „Нови Сад-Гас“ ДОО под бројем 01-1497 од 09.09.2022. године и увођеним пропратних процедура и аката, донеће нови квалитет у пословању и релизацији зацртаних циљева у брзини реализације захтева, поузданости, сигурности и безбедности свих процеса у реализацији гасних прикључака и пуштања у рад унутрашњих гасних инсталација.

Ваша сигурност је наш приоритет и обавеза !!!

"Нови Сад-Гас" ДОО

Нови Сад, Теодора Мандића бр. 21

Контакт: 021/ 6413-900 ; 6411-900

Обавештење

20. Feb 2023.

Обавештавамо Вас да Нови Сад Гас има нови број за ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ.

Број за хитне интервенције је: 066/333-090

Поред тога грађани-потрошачи могу од сада да пријаве стање потрошње и на телефон: 066/333-010 , слањем фотографије мерача и адресе потрошача преко „Вибер“ апликације.

С поштовањем,

В.Д. директора, Мр.Милан Ђукић

Обавештење

09. Dec 2022.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да у среду 14.12.2022.године, планирамо на ГМРС "Руменка" уградњу апсорпционог одозитора ОАП-04А, са регулационом клапном и заштитном кућицом. За наведене радове непходно је обуставити гас у дистрибутивној мрежи од 09h до 14h.

Нови Сад Гас

Обавештење

30. Nov 2022.

„Нови Сад - Гас" доо, Нови Сад, доставио је 25.11.2022. године Агенцији за енергетику Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање (допис заведен у Агенцији под бројем 833/2022-Д-02 од 25.11.2022. године).

У захтеву су утврђене следеће цене природног гаса за крајње купце исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС" бр. 75/14,105/16,108/16 исправка, 29/17 и 78/22) и то:

Tabela 30.11.2022

Услед промене планиране набавне цене природног гаса за јавно снабдевање по којој ЈП „Србијагас", Нови Сад снабдева јавне снабдеваче природним гасом као снабдевач одређен Решењем Владе, испуњен је услов за измену цене природног гаса за јавно снабдевање у скпаду са Методологијом, а која ће се примењивати од 01.01.2023.

ВД Директор Мр Милан Ђукић

Обавештење

16. Nov 2022.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да ће се у среду/четрвртак дана 16.11. и 17.11.2022. год. изводити радови на санацији хаварије на челичном делу гасоода у Сремској Каменици.

Искључење ће бити у среду 16.11.2022.год. од 21h а радови ће се завршити у четвртак 17.11.2022. год. до 11h.

Нови Сад Гас

Обавештење

19. Oct 2022.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да ће у уторак дана 25.10.2022.год. на ГМРС ''БЕОЧИН'', изводиће се радови на замени уређаја за одоризацију природног гаса (прилагођавање на прелазак на нови тип одоранта - ТХТ).

Радови ће се изводити у периоду од 09:00h – 13:00h.

Прекид у испоруци гаса ће бити у следећим насељеним местима:

Беочин, Беочин Село, Андревље, Сусек, Луг , Черевић (Крушевље, Бразилија, Шакотинац), Нештин, Баноштор, Грабово, Свилош, Раковац, Думбово и Визић.

Нови Сад Гас

Јавни позив

12. Oct 2022.

„НОВИ САД – ГАС“ ДОО за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење

21000 Нови Сад, Теодора Мандића бр.21

Матични број: 08101132 ПИБ: 100235843

Оглашава јавни позив за

ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА

1.ПД „НОВИ САД – ГАС“, позива све заинтересоване понуђаче, да у складу са Одлуком Надзорног одбора број 02-1142 од 29.06.2022. године, поднесу своје понуде под условима из овог јавног позива за продају следећих 10 возила:

                              Tabela 12.10.2022

2.Разгледање возила и увид у пратећу документацију може се извршити у пословном кругу Друшва „Нови Сад – Гас“ ДОО, Теодора Мандића 21, Нови Сад за возила под редним бројем од 1 – 10, у периоду од 13.10.2022. до 18.10.2022. године у времену од 08:00 – 11:00 часова. Позивамо сва заинтересована правна лица да доставе своје понуде за куповину возила, лично или поштом, на писарницу Привредног друштва „Нови Сад – Гас“ ДОО Нови Сад, Теодора Мандића 21, Нови Сад, закључно са 24.10.2022. године до 10:00 часова. Понуде предати у запечаћеним коветрама са назнаком „Понуда за куповину путничких и теретних возила – НЕ ОТВАРАТИ“. Јавно отварање пристиглих понуда Комисија ће извршити дана 24.10.2022. године са почетком у 10:30 часова. Јавном отварању достављених понуда могу присуствовати представници заинтересованих понуђача само уз достављено писмено овлашћење.

3.Возила се продају у виђеном стању и биће прадата по највишој понуђеној цени. Привредно друштво „Нови Сад – Гас“ ДОО задржава право да не прода возила уколико понуде буду ниже од минимално одређене – процењене цене, за сва возила, која износи 882.892,57 рсд., увећана за припадајуће порезе ( П.Н.П.А.П/ПДВ ). Уколико буде понуђено више идентичних највиших понуда Комисија ће позвати исте понуђаче да се непосредном погодбом утврди најповољнија понуда. Понуђачи својом понудом обухватају искључиво откуп свих понуђених возила. Трошкови утовара и транспорта возила падају на терет купца. Возила се продају у виђеном стању по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и карактеристике возила.

4.Понуђач је обавезан да уз понуду достави извод о регистрацији привредног субјекта код Агенције за привредне регистре.

5.Понуђачи ће по највишој понуђеној цени и усвојеној понуди бити писмено обавештени у року од 3 дана од дана отварања понуда. Са изабраним понуђачем биће закључен Уговор у року од 10 дана од дана отварања понуда. Преузимање возила се врши у року од 3 дана од дана уплате целокупног износа купопродајне цене.

6.Сва додатна објашњења и информације о огласу, могу се добити преко броја телефона:

+38163443744 Стево Буљић

Обавештење

11. Oct 2022.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да ће у петак дана 14.10.2022. године, због редовног годишњег прикључења нових потрошача доћи до прекида испоруке гаса у периоду од 07h до 17h часова на територији Сремске Каменице.

Нови Сад Гас

Обавештење

10. Oct 2022.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да у четвртак дана 13.10.2022.год. планира се измештање МРС Детелинара на нову локацију Сајам, све је дефинисано новим пројектом и планом измештања.

Прекид испоруке гаса ће бити од 7:00h do 17:00h. (зона снабдевања гаса са МРС Детелинара)

НОВИ САД ГАС

Обавештење

09. Sep 2022.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да ће у уторак 13.09.2022. због радова које изводи ЈП „СРБИЈАГАС“ доћи до прекида испоруке гаса у периоду од 10:00 до 14:00 часова на:

МРС Петроварадин 1

МРС Петроварадин 2

Истог дана 13.09.2022. ЈП „СРБИЈАГАС“ ће се изводити радови али у периоду од 13:00 до 18:00 часова , када ће доћи до прекида испоруке и на :

МРС Лединци.

Нови Сад Гас

Обавештење

25. Aug 2022.

Поштовани потрошачи,

Обавештавам Вас да ће због радова на ГМРС Дудара доћи до прекида у испоруци гаса у Сремским Карловцима у среду 31.08.2022. у периоду од 10.00 до 18.00 часова.

Нови Сад Гас

Обавештење

25. Aug 2022.

Поштовани потрошачи,

Обавештавам Вас да ће због радова на ГМРС Буковац доћи до прекида у испоруци гаса у уторак 30.08.2022. у периоду од 10.00 до 18.00 часова.

Нови Сад Гас

Обавештење

23. Aug 2022.

Цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса исказане према утврђеној методологији за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса

("Службени гласник РС" бр.105/16, 29/17 и 78/22)

Почетак примене 01.10.2022. године

Tabela 23.08.2022/2

Обавештење

23. Aug 2022.

Цене природног гаса за крајње купце исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање.

( „ Службени гласник РС“ бр. 75/14, 105/16 и 108/16 исправка 29/2017 и 78/22 )

Почетак примене 01.10.2022. године.

Tabela 23.08.2022/1

Обавештење

15. Aug 2022.

Поштовани,

обавештавамо Вас да у понедељак, 29.08.2022. на ГМРС Бачка Паланка планирамо извођење радова на уградњи линија са ултразвучним мерилима.

Из тог разлога ћемо на овој станици извршити прекид испоруке природног гаса у понедељак, 29.08.2022. у интервалу од 06:00h до 20:30h.

Радове изводи Транспортгас Србија.

Нови Сад Гас

Обавештење

01. Jul 2022.

Поштовани купци,

Обавештавамо вас да ће, као последица повећања набавне цене природног гаса из увоза, доћи до повећања цене природног гаса за крајње купце који имају право на јавно снабдевање.

Поменуто увећање од 9% ће се исказати у тарифном ставу "енергент" и примењиваће се почев од 01.08.2022. године.

Нови Сад Гас, ВД Директор Мр Милан Ђукић

Обавештење

15. Jun 2022.

Обавештавамо Вас да у недељу, 19.06.2022. на ГМРС Бачка Топола планирамо извођење радова на уградњи линија са ултразвучним мерилима.

Из тог разлога ћемо на ГМРС Бачка Топола и МРС Мали Иђош извршити краткотрајан прекид испоруке природног гаса у недељу, 19.06.2022. у интервалу од 05.30h до 20.30h.

Радове изводи Транспортгас Србија.

Нови Сад Гас

Обавештење

10. Jun 2022.

Поштовани,

обавештавамо Вас да одлажемо планирани привремени прекид испоруке природног гаса на ГМРС Бачка Топола и МРС Мали Иђош најављен за уторак 14.06.2022.год.

О наредном термину привременог прекида испоруке гаса ћемо Вас правовремено обавестити.

Нови Сад Гас

Обавештење

08. Jun 2022.

Поштовани,

обавештавамо Вас да у уторак, 14.06.2022.год. на ГМРС Бачка Топола планирамо извођење радова на уградњи линија са ултразвучним мерилима.

Из тог разлога ћемо на ГМРС Бачка Топола и МРС Мали Иђош извршити краткотрајан прекид испоруке природног гаса у уторак, 14.06.2022.год. у интервалу од 05.30h до 20.30h.

Нови Сад Гас

Обавештење

03. Jun 2022.

У среду, 08.06.2022.год. на ГМРС ТЕ-ТО Нови Сад ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА планира извођење радова на реконструкцији мерне линије за ШП Шангај у Новом Саду.

Из тог разлога ћемо на ГМРС ТЕ-ТО Нови Сад извршити краткотрајан прекид испоруке природног гаса за ШП Шангај у среду, 08.06.2022. у интервалу од 08.30h до 20.00h.

Нови Сад Гас

Обавештење

26. May 2022.

Поштовани потрошачи,

Обавештавамо Вас да у четвртак, 02.06.2022.год. на ГМРС Футог планирамо извођење радова на уградњи линија са ултразвучним мерилима.

Из тог разлога ћемо на ГМРС Футог извршити краткотрајан прекид испоруке природног гаса у четвртак, 02.06.2022.год у интервалу од 05.30h до 20.00h.

НОВИ САД ГАС

Обавештење

19. May 2022.

Поштовани потрошачи,

обустава испоруке гаса на ГМРС Руменка је планирана за четвртак 26.05.2022. год. од 12:00h до 17:00h због радова који изводи Транспортгас Србија.

НОВИ САД ГАС

Обавештење

22. Feb 2022.

Поштовани потрошачи,

У току грађевинских радова на изградњи новог подвожњака у Кисачкој улици, нешто после 11 часова, дошло је до оштећења дистрибутивног гасовода предузећа НОВИ САД ГАС доо.

Дежурне екипе НОВИ САД ГАС-а изашле су на терен, и спречиле даље истицање гаса, и евентуалну штету која је могла настати услед тога .

Хаварија је већег обима, и у току је санација оштећеног гасовода, због чега ће без гаса остати сви потрошачи гаса са МРС САЛАЈКА .

Нови Сад Гас ће учинити све да се снабдевање нормализује до вечерњих сати.

НОВИ САД ГАС

Обавештење

24. Jan 2022.

Приликом обраде рачуна за гас за децембар 2021. године, услед техничког проблема на бази података, приликом обрачуна камате за децембар месец, у одређеним случајевима обрачун није узео у обзир све уплате чиме је исказан већи износ затезне законске камате на рачунима за гас.

Из наведеног разлога, а на основу записника радне групе 01-123 од 17.01.2022.године, доносим

                             ОДЛУКУ

Накнадним обрачуном камата сви наведени износе ће се сторнирати, а купци на картицама задужити са новим износом камате.

У случајевима да купац уплати претходно исказани рачун, разлика више уплаћених средстава, биће третирана као преплата и биће салдирана као преплата на наредном рачуну.

Саставни део ове одлуке је Записник радне групе

в.д. директора

мр Милан Ђукић

Обавештење

17. Sep 2018.

Обавештавају се потрошачи на подручју Општине Беочин и на сремској страни подручја Општине Бачка Паланка да ће дана 20.9.2018. године, због радова на прикључењу нових потрошача које изводи ЈП "Србијагас" испорука природног гаса бити привремено обустављена у периоду од 9:00 до 19:00 часова.

ДП "Нови Сад - Гас"

Обавештење за нове кориснике (типски - домаћинства)

13. Aug 2018.

ДП "Нови Сад - Гас" обавештава све грађане заинтересоване за изградњу гасних прикључака да цена кућног гасног прикључка износи 98.334,00 динара. Овом ценом је обухваћена:

-енергетска сагласност односно одобрење за прикључење до 53кW;
-изградња кућног гасног прикључка од уличног вода до места предвиђеног за КМРС;
-испорука и монтажа мерно-регулационе станице Г-4Т;
-контрола и овера пројекта унутрашње гасне инсталације;
-технички пријем изведене унутрашње гасне инсталације;
-ПДВ у износу од 20%.

 

Услови плаћања су 30% авансно, а остатак дуга на 7 месечних рата, са каматом од 8% на годишњем нивоу. Уколико будући потрошач жели да изврши уплату у целости, односно у целини авансно, тада цена кућног гасног прикључка са ПДВ-ом износи 89.122,80 динара.

ДП "Нови Сад - Гас"

Обавештење за нове кориснике (типски - домаћинства)

03. Apr 2018.

Обавештавамо цењене потрошаче да ће благајне Предузећа у дане празника радити по следећем распореду:

-   петак, 06.04.2018. од 7,00 до 13,00 часова;
-   субота, 07.04.2018. од 7.00 до 13.00 часова;
-   понедељак, 09.04.2018. од 7.00 до 13.00 часова.

Својим потрошачима желимо срећне ускршње празнике!

ДП “Нови Сад -  Гас”

Достава поруџбенице природног гаса

07. Jan 2018.

 

У циљу благовремене израде Плана физичког обима дистрибуције приликом уговарања набавке природног гаса са испоручиоцем ЈП “Србијагас“, неопходно је доставити динамику потребе за природним гасом за период од јануара 2018. до децембра 2018. године.

Достављена месечна динамика потреба за природним гасом биће коришћена код уговарања са ЈП “Србијагас“ за 2017. годину, како би се обезбедиле довољне количине гаса за потребе свих потрошача који су прикључени на дистрибутивну гасну мрежу.

Молимо наше купце да са пуном одговорношћу попуне ПОРУЏБЕНИЦУ ЗА ПРИРОДНИ ГАС и доставе је на адресу ДП “Нови Сад-Гас“, Теодора Мандића 21, 21000 Нови Сад или на е-маил: biljana.nenadic@novisadgas.rs

Поруџбеницу можете преузети и са сајта  www.novisadgas.rs

У случају да испоручилац ЈП “Србијагас“ буде захтевао плаћање пенала за поручене, а непреузете количине гаса, ДП “Нови СађГас“ ће под истим условима извршити обрачун својим купцима. Пријава се попуњава по принципу: једно мерно место - једна пријава.

Рок за доставу поруџбенице је 25.01.2018.године. Поштовање датог рока је у интересу уредног снабдевања природним гасом у наведеном периоду.

За све информације у вези са пријавом потрошње обратите се на телефоне:021/6413-135 и 021/6413-900 лок. 142 Ђуро Ћулибрк.

Прилог (ПДФ): Поруџбеница за природни гас

С поштовањем!

ДП “Нови Сад -  Гас“

Обавештње о радном времену за новогодишње празнике

29. Dec 2017.

 

Обавештавамо цењене потрошаче да ће благајне Предузећа у дане новогодишњих празника радити по следећем распореду: 

-субота, 30.12.2017. од 7.00 до 13.00 часова
-понедељак, 01.01.2018. нерадни дан
-уторак, 02.01.2018. нерадни дан. 

Свим нашим потрошачима желимо срећну и успешну 2018. годину и срећне божићне празнике! 

Колектив ДП “Нови Сад - Гас” 

Обавештење

26. Oct 2017.

Обавештавају се потрошачи природног гаса у насељима: Сремски Карловци, Буковац, Петроварадин, Поповица, Сремска Каменица, Чардаку, Главица, Парагово, Татарско брдо, Лединци, Боцке, Липарије, Беочин, Беочин село, Раковац, Думбово, Сусек, Луг, Черевић, Баноштор, Нештин, Грабово, Свилош и Визић да ће дана 31.10.2017.године бити привремено обустављена испорука природног гаса у периоду од 7.00 до 21.00 час. До обуставе у испоруци природног гаса доћи ће због радова на гасоводу које изводи ЈП “Србијагас”.

ДП "Нови Сад - Гас"

Обавештење

12. Oct 2017.

Обавештавамо цењене потрошаче природног гаса са територије МЗ Сремска Каменица и Поповица да ће дана 16.10.2017. године бити обустављена испорука природног гаса у периоду од 8.00 до 15.00 часова. До обуставе у испоруци природног гаса доћи ће због радова на прикљчењу нових потрошача и провере дистрибутивне гасне мреже пред предстојећу грејну сезону.

ДП "Нови Сад - Гас"

Обавештење

08. Sep 2017.

ДП “Нови Сад – Гас” обавештава све грађане заинтересоване за изградњу гасних прикључака да цена кућног гасног прикључка износи 98.334,00 динара. Овом ценом је обухваћена:

- енергетска сагласност односно одобрење за прикључење до 53кW
- изградња кућног гасног прикључка од уличног вода до објекта у дужини до 20 дужних метара
- испорука и монтажа мерно-регулационе станице Г-4Т
- контрола и овера пројекта унутрашње гасне инсталације
- технички пријем изведене унутрашње гасне инсталације
- ПДВ у износу од 20%.

Услови плаћања су 30% авансно, а остатак дуга на 10 месечних рата. Уколико будући потрошач жели да изврши уплату у целости, односно у целини авансно, тада цена кућног гасног прикључка са ПДВ-ом износи 78.667,20 динара. Овај попуст од 20% односи се на све уговараче који уговоре о изградњи прикључка закључе у периоду од 24.07.2017. до 01.10.2017. године

ДП “Нови Сад – Гас”