istorija -dp novi sad gas

Info servis vesti:

 • Обавештење 29. Jan. 2020.

   

  Обавештавају се потрошачи природног гаса на територији општине Беочин као и местима општине Бачка Паланка у Срему да ће испорука природног гаса бити привремено обустављена у интервалу од 9.00 до 20.00 часова у уторак-04.02.2020.године, због радова које изводи ЈП“Србијагас“на ГМРС Беочин.

   

   

  Нови Сад, 29.01.2020 год.

   
   
 • OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA PRIGOVORA I ŽALBI 27. Dec. 2019.

   

  OBAVEŠTENJE


  O NAČINU I MESTU PRIJEMA PRIGOVORA I ŽALBI, SHODNO ODREDBAMA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („Sl.glasnik RS“ br.18/2016 i 95/2018 – u daljem tekstu ZUP)


  Kupci prirodnog gasa DP NOVI SAD – GAS, pravna i fizička lica, shodno članu 147 stava 1 Zakona o opštem upravnom postupku mogu izjaviti prigovor zbog neispunjavanja obaveza iz upravnog ugovora u vezi načina pružanja javnih usluga, a u vezi člana 32 ZUP-a, ukoliko ne može da se izjavi drugo pravno sredstvo u upravnom postupku.

  Prigovor se izjavljuje u roku od 15 dana od dana kada se javna usluga ne pruža tako da obezbedi uredno i kvalitetno, pod jednakim uslovima, ostvarivanja prava i zadovoljenje potrebe korisnika.

  Prigovor se izjavljuje rukovodiocu organa – direktoru DP NOVI SAD – GAS, koji odlučuje o prigovoru rešenju u roku od 30 dana od dana prijema prigovora, shodno članu 149 stav 1 ZUP-a.

  Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi na adresi Teodora Mandića 21, Novi Sad, ili preko ulazne pošte na adresu Teodora Mandića 21, Novi Sad.

  Direktor preduzeča DP NOVI SAD – GAS će odbaciti prigovor koji nije blagovremen ili koji nije dozvolljen, kao i prigovor koja je izjavilo neovlašćeno lice, shodno članu 149 stav 2 ZUP-a.

  Shodno članu 149 stav 3 ZUP-a, direktor DP NOVI SAD – GAS donosi rešenje kojim se usvaja prigovor i kojim se nalaže preduzimanje zakonom određenim mera radi otklanjanja nedostataka u pružanju javne usluge – kvalitet isporuke prirodnog gasa, odnosno obračun cene prirodnog gasa.

  Protiv rešenja direktora DP NOVI SAD – GAS nezadovoljna stranka, shodno članu 151 stav 1 ZUP-a, ima pravo da podnese žalbu Agenciji za energetiku. Žalba se podnosi u pisanoj formi preko ovog organa.

  Shodno članu 153 ZUP-a žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana obaveštavanja stranke o donetom rešenju.

  Stranka ima prava na žalbu shodno članu 153 stav 2 ZUP-a ukoliko rešenje nije izdato, ili nije izdato u zakonskom roku.

  U Novom Sadu, dana 30.10.2019 godine

   

  DP NOVI SAD – GAS,

  Direktor

  mr Milan Đukić

   

  Preuzmite dokument

   
   
 • Obaveštenje 12. Dec. 2019.

   

  Obaveštavaju se potrošači prirodnog gasa u mestima Rumenka, Kisač, Stepanovićevo I Čenej da će isporuka prirodnog gasa biti privremeno obustavljena u periodu od 9:30-18:00 časova dana 17.12.2019. godine, zbog radova koje izvodi JP”Srbijagas” na GMRS Rumenka.

   

  DP “Novi Sad-Gas”

   
   
 • Obaveštenje o prestanku isporuke gasa dana 29.11.2019. 25. Nov. 2019.

   

  Obaveštavaju se potrošači prirodnog gasa u Sremskim Karlovcima, Bukovcu, Petrovaradinu, Popovici, Sremskoj Kamenici, Čardaku, Glavici, Paragovu, Tatarskom Brdu, Ledincima, Bocke, Liparije, Beočinu, Beočin Selu, Rakovcu, Dumbovu, Suseku, Lugu, Čereviću, Banoštoru, Neštinu, Grabovu, Svilošu i Viziću da će isporuka prirodnog gasa biti privremeno obustavljena u periodu od 04:00h do 24:00 časova dana 29.11.2019 godine, zbog radova koje izvodi JP „Srbijagas“ na izmeštaju gasovoda u Petrovaradinu za potrebe izgradnje železničke pruge.

   

  DP ”Novi Sad-Gas”

   
   
 • Dostava porudžbenice prirodnog gasa 15. Nov. 2019.

  U cilju izrade plana fizičkog obima distribucije prilikom ugovaranja nabavke prirodnog gasa sa isporučiocem JP“Srbijagas“, potrebno je da dostavite Vaše potrebe za prirodnim gasom za prirodnim gasom za period od oktobra 2019. do decembra 2020.godine.

  Dostavljena mesečna dinamika potreba za prirodnim gasom biće korišćena kod ugovaranja sa JP“Srbijagas“ za 2020. godinu, kako bi obezbedili dovoljne količine gasa za potrebe svih potrošača koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu.

  Molimo Vas da sa punom odgovornošću popunite PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS i dostavite je na adresu DP“NOVI SAD-GAS“, Teodora Mandića 21, 21138 Novi Sad ili na 
  e-mail: mihajlo.vujanovic@novisadgas.rs.

  Porudžbenicu možete preuzeti i sa sajta www.novisadgas.rs

  U slučaju da isporučilac JP“Srbijagas“ bude zahtevao plaćanje penala za naručene, a nepreuzete količine gasa, DP“NOVI SAD-GAS“ će pod istim uslovima izvršiti obračun svojim kupcima. Prijava se popunjava po principu: jedno merno mesto-jedna prijava.

  Rok za dostavu iste je 25.01.2020.godine. Poštovanje datog roka je u interesu Vašeg urednog snabdevanja prirodnim gasom u navedenom periodu.

  Za sve informacije u vezi prijave potrošnje obratite se na telefone: 021/6413-135 i 6413-900 lok. 142 Đuro Ćulibrk.

  Prilog (PDF): Porudžbenica za prirodni gas

  S poštovanjem!

  DP “NOVI SAD-GAS“

   
   
Strana 1 od 18. sledeća